#ยื่นResumeXพิม(อะไรนะ) อาร์ตจวักขึ้นหรือจวักลง!?

#ยื่นResumeXพิม(อะไรนะ) อาร์ตจวักขึ้นหรือจวักลง!?