AtimeOnline Update

เก็บกระเป๋าหนีไปคุนหมิง เปลี่ยนประเทศ เปลี่ยนภาษา ตามหาความหมายของชีวิต

ในช่วงชีวิตของการทำงาน คงจะมีเวลาที่แรงบันดาลใจลดต่ำลง ไฟในการทำงานเริ่มจาง สภาวะที่ทุกคนคงเคยพบเจอ

.